Mojekvalifikace: Vedení zdravotnické dokumentace

Název:
Mojekvalifikace: Vedení zdravotnické dokumentace
Datum konání:
30. 06. 2022

Seminář o vedení zdravotnické dokumentace, 30. 6. 2022.

Kurz je určen úředníkům, kteří kontrolují zdravotnickou dokumentaci na úrovni krajských úřadů s povinnostmi kontrolovaných subjektů (poskytovatelů zdravotních služeb) a důsledky jejich neplnění (správními sankcemi), a to s ohledem na aktuální právní stav a judikaturu správních soudů, aby byli schopni odhalit porušení právních předpisů a odůvodnit je, zvládnout všechny fáze správního řízení, vyvarovat se nejčastějších chyb a adekvátně reagovat na obstrukce účastníků řízení a požadavky nadřízených orgánů. 

Kurz seznamuje účastníky s povinností poskytovatelů zdravotních služeb vést řádně zdravotnickou dokumentaci, zejména jejích náležitostí (formálních, obsahových, technických), uchovávání, integrity a ochrany osobních údajů v ní vedených,  a dále též s povinností poskytovatelů zdravotních služeb umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace pacientům a dalším zákonem stanoveným osobám a naopak neumožnit nahlížet do zdravotnické dokumentace ostatním osobám.

S touto povinností souvisí řešení stížností a podnětů pacientů a dalších oprávněných osob na porušování této povinnosti a práv pacientů (a dalších osob) na ochranu údajů ve zdravotnické dokumentaci shromážděných a na nahlížení do ní.

Krajské úřady jsou povinny tyto stížnosti a podněty řešit, a rovněž preventivně působit v rámci své kontrolní činnosti, a tudíž na podnět či z v důsledku vlastních kontrolních nálezů zahájit přestupkové řízení podle zákona 372/2011 Sb., a řádně je vést (včetně  posouzení podmínek vedení řízení a subsumpce věci pod správnou skutkovou podstatu přestupku a volbu dalšího postupu, přes postup před zahájením řízení (postoupení, odložení, podání vysvětlení), provádění dokazování a procesních úkonů se zřetelem na dodržení procesních práv účastníků řízení a zajištění průběhu řízení, po vydání rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí formální i obsahové, včetně odvolacího řízení až po přezkumné řízení, obnovu řízení a soudní přezkum ve správním soudnictví. 

 • Povinnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb
 • zdravotnická dokumentace: pojem, rozsah, obsah
 • zaznamenávání do zdravotnické dokumentace, ochrana a integrita údajů
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace a mlčenlivost zdravotnických pracovníků
 • vztah speciální úpravy zákona o zdravotních službách a obecné úpravy ochrany osobních údajů
 • Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
 • Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
 • Přestupkové řízení
 • Postup před zahájením řízení
 • Zahájení řízení
 • Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí
 • postup prvostupňového orgánu po podání odvolání
 • postup odvolacího orgánu
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení
 • soudní přezkum rozhodnutí

Stahovací formulář

Položky označené * jsou povinné.

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.