Analýzy a komentáře
16. 04. 2020

Dokument: Žádosti o informace - laboratoře, respirátory

Průběžný stav a výsledky žádosti o informace na vládu, MZ ČR a SZÚ, jak je organizována dostupnost laboratorního testování a ochranných pomůcek v pandemii COVID-19.

Důvodem k podání žádosti o informace byly stížnosti zdravotníků zejména z regionů na nerovnosti v zásobování ochrannými pomůckami. Druhým důvodem bylo dle mého názoru nedůvodné omezování dostupnosti laboratorního testování pro občany, kdy testovat se šlo jen v omezeném okruhu laboratoří a ministr zdravotnictví veřejně kritizoval lékařku ze soukromé laboratoře, která si "dovolila" nezávisle na sátu provést placený test pacientce na její žádost; jako důvod omezení bylo uváděno, že laboratoři prý "chybí certifikace".

Připomínám, že zajištění široké dostupnosti ochranných pomůcek i testování, pokud možno bezplatně, je zřejmá role státu. Země úspěšné v boji s koronavirem, například Jižní Korea, postupovaly právě takto. V ČR to vyplývalo z Pandemického plánu, schváleného Vládou a vypracovaného MZČR už v roce 2011, který však v současné pandemii z neznámých důvodů nebyl dodržen.

Proto jsem se již 5.3.2020 obrátil na Vládu ČR a na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb., kde jsem se ptal na pravidla rozdělování ochranných pomůcek zdravotníkům a na pravidla certifikace laboratoří. Ke dni 16.4.2020 neposkytly povinné instituce navzdory urgencím uspokojivou odpověď.

Časová linie a dokumenty (všechny též v příloze):

Dne 5.3.2020 odesílám tuto žádost na Vládu a současně tuto žádost na Ministerstvo zdravotnictví.

Dne 12.3.2020 Vláda odpovídá, že odpověď je v kompetenci MZ ČR a v příloze dokládá nepodepsaný dokument, který patrně MZ ČR na Vládu dodalo.

Dne 13.3.2020 proto urguji MZ ČR, aby informace dodalo; současně pro jistotu zasílám žádost o informace taktéž na Státní zdravotní ústav ohledně certifikace laboratoří.

Dne 17.3.2020 SZÚ moji žádost odkládá s tím, že odpověď na můj dotaz ohledně certifikace laboratoří nespadá do kompetencí SZÚ.

Dne 20.3.2020, tedy v poslední den lhůty, zasílá MZ ČR odpověď na žádost, ve které poměrně vágně popisuje systém rozdělování respirátorů; ve věci laboratorního testování uvádí, že certifikace laboratoří je věcí SZÚ.

Ve věci certifikace laboratoří tak SZÚ tvrdí, že je to záležitostí MZČR, a MZČR tvrdí, že je to záležitostí SZÚ. 

Dne 1.4.2020 proto reaguji na obě "odpovědi" právním postupem dle Informačního zákona, tedy stížností zaslanou na MZ ČR a současně stížností zaslanou na SZÚ, v nichž obě instituce informuji o tom, co mi zaslaly a předpokládám, že si mezi sebou vyjasní kompetence. Zákonná lhůta pro vyřízení je 15-denní.

K dnešnímu dni, tedy 16.4.2020, nezaslalo MZ ČR ani SZÚ žádnou reakci. Ohledně laboratorního testování za šest týdnů od prvotní žádosti nebyly žádné informace poskytnuty.

Informace k dostupnosti respirátorů

Ohledně distribuce respirátorů se podařilo jinou cestou, prostřednictvím zdravotníků, získat jakýsi dokument, který MZ ČR údajně zaslalo e-mailem dne 11.3.2020 na kraje a ze kterého vyplývá, kteří zdravotníci dostanou respirátory přednostně.

Dokument uvádí, že 25% respirátorů si MZ ČR ponechá pro vlastní organizace a 75% respirátorů poskytne do krajů, kde se následně rozdělí podle tohoto klíče: 7% zdravotnickým záchranným službám, 38 % krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení): akutní péče, následná péče + pobytové sociální služby; 12,5 % praktickým lékařům a PLDD (tito poskytovatelé budou nad rámec respirátorů dodaných zcentrálního nákupu MZ zásobeni ještě paralelně zdaru společnosti PPF/Sotio); 14 % stomatologům; 21,5 % ambulantním specialistům;
7% lékárníkům.

Osobou odpovědnou za distribuci je patrně v dokumentu uvedený politický náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel.

Z dílčích informací od zdravotníků v krajích však vyplývá, že reálně nebyly respirátory v dostatečném množství zajištěny ještě v půli března ani v regionálních nemocnicích, tím méně v ambulancích lékařů, u stomatologů, ani v lékárnách.

Stav k 16.4.2020, dokument budeme aktualizovat podle přicházejících informací.

 

 

 

 

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.